Tiến hành nạp thẻ

Thông báo vấn đề nạp thẻ Liên hệ Page: https://www.facebook.com/Napcard.net/

Nạp thẻ

Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ